Familjeterapi

/Familjeterapi
Familjeterapi 2021-04-15T10:44:51+00:00

Att bli och att vara förälder kan vara helt underbart

Men kan också vara jobbigt och ensamt. Här kan det handla om att växa och utvecklas i föräldrarollen.
Vanliga frågeställningar kan vara att, du är en nybliven förälder som känner att du behöver någon att tala med kring frågor som rör ditt barn, ditt samspel med barnet eller om din roll som förälder.

Du kanske känner dig ensam och vilsen i hur du ska bemöta ditt barn och dess behov.

Du kanske är adoptivförälder och du har funderingar, tankar och frågor runt ditt barn och vad som kan uppstå kring denna situation.

Du känner dig orolig och vet inte hur du ska hantera ditt barn eller hur du ska handla i olika situationer, t.ex. om det handlar om kompisar, förskola, skola och hur barnet mår.

Du kanske är en orolig tonårsförälder som inte har koll på vad ditt barn gör och vem din tonåring umgås med eller vad de sysslar med på kvällar och helger. Ni kanske har bråk och stridigheter hemma som ni inte förmår lösa på ett bra och konstruktivt sätt.

I en familjeterapi utgår man från hela familjen för att lösa svårigheter

Det kan vara bekymmer med barnen och relationen till dem, relation till din partner, i rollen som förälder, det kan gälla andra föräldrar, svärföräldrar och övrig släkt. Många har svårigheter i relation till sin f.d. man eller fru och med det kan följa komplicerade relationer till och med barnen.

Vi tolkar världen individuellt beroende av vilka vi är, våra erfarenheter osv. För att skapa ordning ger vi våra tolkningar mening i vår värld. På så sätt samskapar vi sociala konstruktioner som blir till våra ”sanningar”. Människan är alltid en del av ett större system tex. familj, nätverk, arbetsgrupp, organisation m m. Språket har stor betydelse för hur vi förstår och skapar mening tillsammans.

Människan har möjlighet att göra medvetna val hur hon vill vara som människa. Människor utvecklas bäst genom att fokusera på sina möjligheter och resurser. Det blir till en plattform för det goda ledarskapet, det sociala arbetet eller överhuvudtaget i att vara medmänniska i samhället och i familjen.

Att vi människor behöver vara fokuserade på medmänniskans resurser och möjligheter, Att jag alltid kan betrakta mig själv som del av ett större samverkande system tillsammans med andra medmänniskor är en av utgångspunkterna i familjeterapin. Det kräver också att vi kan se oss själva ur olika synvinklar som förälder, partner, medarbetare, ledare eller medmänniska.

Vi är alltid en del av ett sammanhang och kan ställa oss frågan: Vad är min del i att det blir som det blir? Systemteorin som familjeterapin bygger på är en teori för att beskriva processer inom individen och mellan individer. Inom individen samspelar handlingar, tankar och känslor på ett sådant sätt att de ömsesidigt påverkar varandra.

De individuella psykoterapierna har olika inriktning beroende på om de fokuserar mest på handlingsaspekten, på känsloaspekten eller på tankeaspekten.

Men också mellan individerna i en familj samspelar handlingar, tankar och känslor i system.

Det innebär att jag som familjeterapeut kan arbeta både med systemet av känslor, av tankar och av handlingar. Ibland arbetar jag med vad man gör, interaktionssystemet. Samtalen blir möten där man utforskar vad man kan göra annorlunda. I andra lägen arbetar man mer med tankarna, föreställningarna, hur man i familjen tänker om vad som är möjligt och omöjligt.

Systemteorin säger att en förändring på en systemnivå bidrar till förändringar på andra nivåer.

Systemteorin är en övergripande teori. Men jag som familjeterapeut använder mig också av utvecklingspsykologiska, psykiatriska och socialpsykologiska teorier för att vägledas i mitt arbete.

Olika perspektiv

Det salutogena perspektivet handlar om vad det är för faktorer i människors liv som skapar hälsa. Det innebär att jag som terapeut genom samtalen försöker bidra till att klienternas liv blir begripliga, hanterbara och meningsfulla. Det salutogena perspektivet innebär vidare att terapeuten har sitt huvudintresse inriktat mot här och nu och mot framtiden, medan det förflutna spelar en bakgrundsroll.

Jag som terapeut är mer intresserad av att urskilja resurser och positiva erfarenheter än av brister och ofullkomligheter. Det salutogena perspektivet utesluter inte att man också fokuserar på svåra upplevelser, men detta kommer att ta mindre plats under samtalen.

Familjesamtal innebär att flera generationer är närvarande. Då möts föräldrar och barn. Ibland skapar vi tillsammans ”parsamtal” med en förälder och ett barn eller tonåring, eller att ni som par kommer själva utifrån att vara förälder. Det kan även gälla vuxna barn som tillsammans med föräldern vänder sig till mig för att få hjälp med problem i relationen.

Upplägg

Samtalens upplägg avgörs av problemets art och av vilka som närvarar i samtalen. Det kan t ex handla om att öppna upp kommunikation och förändra invanda rollmönster av tex. ”offer” och ”syndabock” eller att få de närvarande att i större utsträckning lyssna på och bekräfta varandra och ta ansvar för det egna beteendet, eller att ta fram lösningsförslag och resurser som finns i familjen för att stärka ett barn eller en tonåring som fått svårigheter.

Du kan komma till mig som familjeterapeut när det tex. handlar om, Känslomässiga problem hos barn och ungdomar. Relationsproblem inom familjen eller äktenskapet. Eller som en del i en behandling när det gäller Svår psykisk sjukdom, missbruk och våld inom familjen..

Familjeterapi är en väl beprövad metod med effekter jämförbara med andra psykoterapeutiska metoder när det handlar om ångest, depression och kriser.
Familjeterapi kan vara den enda möjliga psykoterapeutiska metoden när målpersonen själv inte är tillräckligt motiverad för ett krävande förändringsarbete, men där det finns en engagerad familj som tillsammans kan få ett psykoterapeutiskt arbete igång. För människor som kommer från en mer familjeorienterad kultur än den svenska är det ofta naturligt att välja familjeterapi.

Hur går det till?

Vanligen får den sökande själv bestämma vilka familjemedlemmar som ska delta vid det första samtalet. I allmänhet är det en fördel om så många som möjligt som bor under samma tak kan delta från början. Därefter avtalar vi gemensamt vilka som ska delta. Det kan även variera under terapins gång. Även individuella samtal kan förekomma inom en familjeterapis ram. Ofta kan stora förändringar uppnås på relativt få samtal. I vissa fall kan en behandling bli längre.

Ett samtal är mellan 45 och 90 minuter långt. Tillsammans kommer vi fram till just ert upplägg. Ibland ger jag hemuppgifter mellan samtalen. Förutsättningen för att familjeterapin skall lyckas, och det gäller ju all psykoterapi, är att en god kontakt mellan mig som terapeut och er som familj etableras tidigt. Jag lämnar oftast stor frihet till er deltagare att välja vad ni vill prata om, men jag är i allmänhet relativt aktiv och styrande i hur samtalet förs.

Evidens och forskningsresultat

Familjeterapi är verksamt. Forskningen visar på Att en förändring i en del av ett system, t.ex. en familj, kan motverkas eller förstärkas av andra delar i systemet. Ett psykoterapeutiskt förändringsarbete kan alltså bli mer verkningsfullt om olika delar av det system som omger den lidande personen engageras i processen.

En förändringsprocess kan bli mer intensiv om flera personer ur samma familj tar med sig erfarenheter från gemensamma samtal och arbetar vidare med detta också mellan samtalen. På så sätt kan terapin ofta bli både kortare och mer intensiv.

Forskningen visar också på Att en återgång till tidigare problembeteende blir mindre sannolik, om de närstående har genomgått en gemensam förändring genom Familjeterapi. Familjeterapi har prövats på en mängd psykiatriska, sociala och relationella problem. Det har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med äktenskapskriser och samlevnadsproblem inom äktenskapet. Med vuxna klienter har familjeterapi utvärderats med positiva resultat vid missbruk i olika former och vid allvarlig psykisk sjukdom.

Allt fler studier visar också på familjeterapins roll vid behandling av svåra kroppsliga sjukdomstillstånd både hos barn och vuxna. När familjeterapi har jämförts med andra psykoterapiinriktningar, har resultaten oftast varit att familjeterapi är lika bra, i några fall bättre än andra metoder. När det gäller anorexi, utagerande beteende och kriminalitet hos ungdomar finns särskilt god dokumentation om effektivitet.

Läs mer om familjeterapi | Läs mer om psykodynamisk terapi | Läs mer om par terapi | Läs mer om trauma terapi | Läs mer om korttidsterapi med psykoterapeut